RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A(z) "The Best of Jégvarázs mese - koncert élmények" promóciós játékot az SAVOIR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1141 Budapest Mogyoródi út 177/A Adószám: 32377543-2-42) szervezi és bonyolítja. Az "Jégvarázs élmények" promóciós játékon való részvétel feltétele jelen Részvételi és Játékszabályzat elfogadása.

2. A játék időtartama
2024. február 13. 0:00 perctől – 2024. március 1. 23:59 percig

3. A játékban való részvétel módja és általános feltételei
A játékban a játék időtartama alatt a(z) Facebook közösségi oldalon keresztül, az Budapesti Savoy Társulat Facebook oldalán az alábbi bejegyzéshez hozzászólást író természetes személy vehet részt.

A játékban nem vehetnek részt az SAVOIR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, mindezek a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint mindazok a személyek, akik jelen promóciós játék létrehozatalában és kivitelezésében részt vettek.

A játékban történő részvételre való jelentkezés a Facebook történik, az alábbi bejegyzéshez történő hozzászólással. 

Bejegyzés: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ar9EHR4S1BrLUbYjqn8n7ADikPUXADDdpeQD2Qa2b2uu3cK3yapsYkhcWFt1ekppl&id=100047494781738

A résztvevő a jelentkezéssel egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén 6. pontban meghatározott személyes adatai az ott megnevezett módon közzétételre kerüljenek.


4. Személyes adatok kezelése és védelme

A nyereményjáték során a résztvevők alábbi személyes adatainak kezelése történik:
- név
- levelezési cím

Az adatkezelés a játék befejezéséig, illetve a nyeremény nyertes résztvevő részére történő átadásig (adatkezelés céljának megvalósulásáig) tart.

Az adatkezelés célja a Játékban való részvétel biztosítása, valamint nyertessége esetén a nyeremény résztvevő részére történő átadásának biztosítása, valamint a Játék lebonyolítása érdekében Résztvevővel történő kapcsolattartás. Résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezett hozzájárulását adja a jelen 4. pontban meghatározott adatainak Szervező által történő kezeléséhez.

A résztvevő által megadott személyes adatokat Szervező alkalmazottai, vezető tisztségviselői, valamint szervező megbízásából adatfeldolgozóként eljáró személyek ismerhetik meg.

Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik. Résztvevő a játékra történő jelentkezéssel hozzájárul a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez.

Szervező, mint adatkezelő a promóciós Játék során adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók felsorolását a jelen 4. pontban hivatkozott adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A személyes adatok kezelésének, valamint az általános szerződési feltételek részletes szabályaival kapcsolatban részletes tájékoztató található a következő linken:
https://www.savoytarsulat.com/jatekszabalyzat/

5. Nyeremények

2 db előadás tematikus ajándékcsomag, valamint 2 db páros jegy a Kaland a Mancsokkal – A világ körül április 28.-i budapesti előadására.


6. A sorsolás időpontja, helyszíne

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor: 2024. március 2. 14:00
A sorsolás helyszíne: 1142. Budapest, Mogyoródi út 177/A

7. Nyertesek

A sorsolás alkalmával a szervező 4 db nyertest sorsol ki. A sorsolást követően a nyertes(eke)t a szervező a Facebookon regisztrált felhasználói profilokon, a sorsolást követő 3 munkanapon értesíti. A nyeremény átvétele személyesen vagy postai úton lehetséges.
Személyesen 2024. március 3 és 2024. április 28. közötti bármelyik munkanapon, 9:00-14:00 között lehetséges a 1141. Budapest, Mogyoródi út 177/A szám alatt. A nyeremény elszállításáról a nyertes köteles gondoskodni! A nyertes kártérítésre nem jogosult, amennyiben a nyeremény átvételére önhibájából nem kerül sor. A nyeremény készpénzre nem váltható át. A nyeremény másra nem ruházható át. Amennyiben a nyertes cselekvőképessége korlátozott, vagy cselekvőképtelen, a nyeremény átvételére kizárólag törvényes képviselőjével együttesen jogosult. A nyeremény nyertes részére történő átadását követően a nyeremény elvesztéséből eredő minden felelősség a nyertesre száll át, a SAVOIR Szolgáltató Kft. ezzel kapcsolatban minden felelősségét kizárja.

8. Felelősség korlátozása

Szervező nem minősül a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék gyártójának, forgalmazójának, ezért vele szemben ezen termékkel kapcsolatos bármely szavatossági, jótállási, termékszavatossági vagy egyéb, a termék minőségi problémáira alapozott igény nem érvényesíthető. A Szervező felelősségét e körben kifejezetten kizárja, amit résztvevő tudomásul vesz.

Szervező kizárja továbbá a felelősségét a tekintetben is, hogy a nyeremény felhasználásával megvásárolható termék mennyiben felel meg a résztvevő által egyoldalúan támasztott elvárásoknak.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a résztvevő által a nyereményjátékban történő részvétel során harmadik személynek okozott kárért. Amennyiben résztvevő által okozott bármely kár miatt ezen harmadik személy Szervezővel szemben igényt érvényesít, úgy résztvevő köteles az okozott kár megfizetésének kötelezettsége alól Szervezőt mentesíteni.

9. Szellemi tulajdon védelme

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban történő részvétellel nem szerez tulajdonjogot, használati jogosultságot vagy bármely egyéb jogot a Szervezőt, vagy a nyeremény ellenében igénybe megvásárolható termék gyártóját, forgalmazóját, megillető bármely szellemi termék, így különösen védjegy felett.

Résztvevő a Játék során köteles tartózkodni minden, a Szervező vagy a nyeremény ellenében megvásárolható termék gyártója, illetve forgalmazója bármely szellemi termékének jogosulatlan felhasználásától. A jogosulatlan felhasználás Résztvevőnek a nyereményjátékból történő azonnali kizárását vonhatja maga után.

10. Egyéb rendelkezése

A SAVOIR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. A játékszabályzat módosítása a www.savoytarsulat.com Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá. Az SAVOIR Szolgáltató Kft. a hibásan vagy hiányosan megadott adatokkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kárért felelősséget nem vállal. Az SAVOIR Szolgáltató Kft. kizár mindenféle, a jelen promóciós játék esetleges hibájából, hiányosságából, hibás működéséből eredő kártalanítás vagy kártérítés iránti igényt.

Budapest, 2024. február 13.